Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa esimerkiksi kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten esimerkiksi asiakas-, palvelus- tai oppilassuhde.

Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Tarkastusoikeuttaan käyttämällä hän voi myös rekisteröitynä vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tälle sivulle ja sen alasivuille kootaan Kemijärven kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Kukin palvelu- ja vastuualue vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta http://www.tietosuoja.fi/fi/